Some systems are experiencing issues

Past Incidents

Monday 13th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Bolmsö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108665
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Bolmsö

Occured: 2023-03-13 21:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 22:00 CET/CEST

History:
2023-03-13 23:22 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-13 21:55 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ingmarsö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108628
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ingmarsö

Occured: 2023-03-13 17:31 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 18:00 CET/CEST

History:
2023-03-13 17:45 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Nacka

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108421
Fault type: Fiber work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Nacka

Occured: 2023-03-13 10:37 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 17:27 CET/CEST

History:
2023-03-14 18:07 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-14 13:40 – Sub provider has reported work as complete, but services are still down. Field technician ordered for further troubleshooting. // Underleverantör har rapporterat jobbet som klart, men tjänster är fortfarande nere. Fälttekniker beställd för att fortsätta felsökningen.
2023-03-14 08:23 – Subprovider is working on resolving this and has ordered a field technician to the site for further troubleshooting. // Underleverantör arbetar med att lösa problemet och har beställt en fälttekniker för vidare felsökning.
2023-03-13 17:05 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör.
2023-03-13 14:57 – The estimated time of repair is pushed back because the fault was more complex than initial estimates. // Klartiden är framflyttad då felet var mer koplext än vad man inledningsvis uppskattade.
2023-03-13 13:49 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-13 11:15 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 4 hours. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 4 timmar.
2023-03-13 10:49 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Göteborg

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108418
Fault type: Cable work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Göteborg

Occured: 2023-03-13 10:04 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-14 15:39 CET/CEST

History:
2023-03-14 15:44 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-14 15:34 – Troubleshooting is ongoing. // Felsökning fortsätter.
2023-03-14 11:07 – Sub provider is continuing troubleshooting with their field technician. // Underleverantör fortsätter felsökning med deras fälttekniker.
2023-03-13 17:12 – Sub providers technician will troubleshoot this tomorrow. // Underleverantörens tekniker kommer felsöka under morgondagen.
2023-03-13 16:26 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-03-13 12:27 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 10:45 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Anderslöv

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108366
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Anderslöv

Occured: 2023-03-13 08:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 10:30 CET/CEST

History:
2023-03-13 10:31 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-13 09:48 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 09:15 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Marieberg Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108268
Fault type: Hardware card error
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Marieberg Stockholm

Occured: 2023-03-13 06:33 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 13:14 CET/CEST

History:
2023-03-13 13:15 – Equipment replaced, All services are restored. // Utrustning har blivit utbytt, Alla tjänster är återställda
2023-03-13 11:35 – A hardware fault detected. Replacement unit is on its way. // Hårdvarufel lokaliserat. Ersättningsutrustning är på väg.
2023-03-13 07:32 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-13 07:07 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Sunday 12th March 2023

No incidents reported

Saturday 11th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Uddevalla

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108171
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Uddevalla

Occured: 2023-03-11 13:07 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-11 17:00 CET/CEST

History:
2023-03-11 17:25 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-11 15:53 – A field technician will be dispatched on Monday for troubleshooting. // Fälttekniker kommer att skickas för felsökning på måndag.
2023-03-11 15:52 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Friday 10th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Oxelösund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2108093
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Oxelösund

Occured: 2023-03-10 23:44 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-13 11:20 CET/CEST

History:
2023-03-13 07:41 – Technician ordered. // Fältteknikern beställd.
2023-03-10 23:53 – A field technician will be dispatched on Monday for troubleshooting. // Fälttekniker kommer att skickas för felsökning på måndag.
2023-03-10 23:47 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åkersberga

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107961
Fault type: Power work
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åkersberga

Occured: 2023-03-10 11:14 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-10 11:46 CET/CEST

History:
2023-03-10 12:50 – No further outages, resolving this incident. // Inga fortsatta avbrott, klarskriver den här störningen.
2023-03-10 11:48 – Power restored, services restored. Monitoring to make sure all work is done.
2023-03-10 11:29 – Subprovider is performing planned but not announced work, services down. // Underleverantör gör planerat men oannonserat arbete, tjänster nere.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ängelholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107817
Fault type: Maintenance
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ängelholm

Occured: 2023-03-10 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-10 09:38 CET/CEST

History:
2023-03-10 09:56 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-10 06:51 – Most services have now been restored. Technicians are working on the final circuit. // De flesta tjänster är nu återställda, och tekniker arbetar på att återställa den sista tjänsten.
2023-03-10 06:08 – Planned work CHG0075120 is taking longer than expected and further updates will be sent from this major incident ticket. // Det planerade arbetet CHG0075120 har tagit längre än planerat och fortsatta utskick kommer skickas från det här ärendet.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Östersund

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107798
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Östersund

Occured: 2023-03-10 06:00 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-10 12:26 CET/CEST

History:
2023-03-10 12:26 – Technicians have corrected the faulty splices and erroneous patches, and all alarms are cleared. Services restored. // Tekniker har åtgärdat de dåliga skarvningarna och felaktiga ptacharna, och alla alarm har clearats. Tjänster återställda.
2023-03-10 06:44 – Technicians have found a faulty splice which is being corrected. Services will be coming up as the work continues and all services should be restored within 2 hours. // Tekniker har hittat en felaktig skarvning som repareras. Tjänster kommer upp under arbetets gång och alla tjänster ska vara återställda inom 2 timmar.
2023-03-10 06:04 – Planned work CHG0074860 is taking longer than expected and further updates will be sent from this major incident ticket. // Det planerade arbetet CHG0074860 har tagit längre än planerat och fortsatta utskick kommer skickas från det här ärendet.

Thursday 9th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Ljusterö/Lagnö

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107628
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Ljusterö/Lagnö

Occured: 2023-03-09 12:01 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-09 14:55 CET/CEST

History:
2023-03-09 15:46 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-09 14:24 – A field technician ordered to site for troubleshooting. ETA 2 hours // Fälttekniker beställd för felsökning på plats. Beräknad ankomsttid: 2 timmar
2023-03-09 12:37 – Services down, troubleshooting ongoing. // Tjänster nere, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Skoghall

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107480
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Skoghall

Occured: 2023-03-09 07:35 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-09 08:50 CET/CEST

History:
2023-03-09 08:49 – All services are restored. // Alla tjänster är återställda
2023-03-09 08:19 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-09 07:53 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107448
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm

Occured: 2023-03-09 01:46 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-09 02:23 CET/CEST

History:
2023-03-09 02:23 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-09 02:05 – Troubleshooting will begin in the morning. // Felsökning påbörjas på morgonen.

Wednesday 8th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Mölnlycke

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107131
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Mölnlycke

Occured: 2023-03-08 12:38 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-08 13:11 CET/CEST

History:
2023-03-08 13:10 – Power restored, services restored.
2023-03-08 13:05 – Power outage, services down. Troubleshooting ongoing. // Strömavbrott, tjänster nere. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Höganäs

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2107094
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Höganäs

Occured: 2023-03-08 11:51 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-08 15:14 CET/CEST

History:
2023-03-08 15:26 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-08 13:33 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-08 12:19 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Stockholm/Norsborg/Kungens Kurva

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106621
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Stockholm/Norsborg/Kungens Kurva

Occured: 2023-03-08 10:11 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-08-04 11:00 CET/CEST

History:
2023-03-08 11:10 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-03-08 10:34 – Services down due to power outage, subprovider is troubleshooting. // Tjänster nere på grund av strömavbrott, elleverantören felsöker.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Åre

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106615
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Åre

Occured: 2023-03-08 10:05 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-08-03 11:10 CET/CEST

History:
2023-03-08 11:28 – Power restored, services restored. // Ström återställd, tjänster återställda.
2023-03-08 10:25 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.

Airfiber Hudiksvall återupprättat

Airfibret i Hudiksvall ska nu vara online igen, har du fortfarande problem så kontakta supporten på 0650-402000.

Störning Airfiber Hudiksvall

Just nu är det ett större avbrott på det luftburna fibret i Hudiksvall, felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: VILHELMINA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106528
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: VILHELMINA

Occured: 2023-03-08 07:21 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-08 16:40 CET/CEST

History:
2023-03-08 20:37 – Outage is resolved and services are restored after the cable fault was fixed. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att kabelfel åtgärdades.
2023-03-08 16:50 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-08 13:16 – Subprovider says ETR is 20:00 local time. // Underleverantör meddelar att beräknad klartid för reparationen är 20:00 ikväll.
2023-03-08 11:41 – Repair work is ongoing. // Reparationsarbetet fortsätter.
2023-03-08 09:26 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör
2023-03-08 08:04 – A field technician ordered to site for troubleshooting. // Fälttekniker beställd för felsökning på plats.
2023-03-08 07:33 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

Tuesday 7th March 2023

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: HAPARANDA / NIKKALA

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106383
Fault type: Power issue
Description: Multiple customer affecting fault
Location: HAPARANDA / NIKKALA

Occured: 2023-03-07 14:06 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 14:35 CET/CEST

History:
2023-03-07 14:35 – Outage is resolved and services are restored after the power outage was remedied. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda efter att strömfel åtgärdades.
2023-03-07 14:18 – There is an ongoing power outage in the area affecting GlobalConnect equipment. Power supplier is working on solving the issue. // Det är för närvarande ett strömavbrott i området som påverkar vår nätverksutrustning. Nätägaren arbetar med att avhjälpa felet.
2023-03-07 14:17 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Steningehöjd

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106286
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Steningehöjd

Occured: 2023-03-07 09:29 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 10:39 CET/CEST

History:
2023-03-07 10:47 – Outage is resolved and services are restored. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda.
2023-03-07 10:42 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Broby

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106231
Fault type: Currently unknown
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Broby

Occured: 2023-03-07 08:23 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 17:24 CET/CEST

History:
2023-03-07 17:23 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-07 09:22 – A disturbance detected in our sub provider’s network. Troubleshooting is ongoing with sub provider. ETR pushed back. // Felet har lokaliserats vara hos vår underleverantör. Felsökning pågår med underleverantör. Beräknad klartid framskjuten.
2023-03-07 09:04 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.

IP-Only Fibernät Automatiskt uppdatering: Finland - Vantaa

Disturbance resolved and services restored. If you are still experiencing issues with your service please report the problem according to normal procedure.

Ticket number: INC2106189
Fault type: Fiber break
Description: Multiple customer affecting fault
Location: Finland – Vantaa

Occured: 2023-03-07 07:25 CET/CEST
Service(s) restored: 2023-03-07 23:40 CET/CEST

History:
2023-03-07 23:41 – Outage is resolved and services are restored. If you still experience any issues please contact GlobalConnect Service Desk. // Driftstörning avhjälpt och tjänster återställda. Upplever ni fortfarande några problem så kontakta GlobalConnect Servicedesk.
2023-03-07 21:05 – Services are restored. Awaiting confirmation from sub provider that the outage is solved to close this ticket. // Tjänster återställda. Inväntar bekräftelse från underleverantör att felet är avhjälpt för att klarskriva.
2023-03-07 19:06 – Technician has begun splicing the fiber. // Tekniker har påbörjat kabelskarvning.
2023-03-07 11:50 – Excavator on site, the ground is frozen and will eventually need to be heated to continue working. However they will try with a jackhammer // Grävmaskin på plats. Marken är frusen och måste eventuellt värmas upp. De försöker först med bilning.
2023-03-07 10:30 – Technician confirms cable cut and excavation work is required. Excavator has been ordered to site. // Tekniker bekräftar kabelavbrott och konstaterar att grävningsarbete krävs. Grävmaskin är beställd.
2023-03-07 09:29 – Technician measured location of potential cable cut. Technician is on his way to locate fault. // Teknikern har mätt ett potentiellt fiberbrott på kabeln och är på väg till platsen.
2023-03-07 08:03 – Suspected cable fault. Troubleshooting is ongoing. // Felet misstänks bero på ett kabelfel. Felsökning pågår.
2023-03-07 07:57 – We currently have an outage, troubleshooting is ongoing. // Vi har för närvarande en driftstörning. Felsökning pågår.